Algemene Voorwaarden De Goudwaag

 

Artikel 1 – Definities

 1. De Goudwaag: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te ‘s-Gravenhage, op de Van Hoytemastraat 113, 2596 EP Den Haag, telefoon 070-324 32 69, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53561082.
 2. Verkoper: de leverancier van herbruikbare en/of recyclebare goederen, de consument, dan wel de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie De Goudwaag een overeenkomst heeft gesloten.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ten aanzien van inkoop van edelmetalen door De Goudwaag en de verkoper. Door gebruik te maken van de diensten stemt de verkoper in met de algemene voorwaarden zoals onderstaand weergegeven.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

 

Artikel 3 – Voorwaarden waaraan de verkoper moet voldoen

Om een overeenkomst met De Goudwaag aan te gaan, dient de verkoper aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De verkoper is minimaal 18 jaar oud, en handelingsbekwaam
 • De verkoper toont een geldig legitimatiebewijs
 • De verkoper is gerechtigd het aangeboden materiaal te verkopen
 • Het materiaal mag niet belast zijn met rechten van derden, zoals onder andere een pandrecht, recht van vruchtgebruik. Ook mag het materiaal geen onderwerp zijn van een vordering of geschil.
 • De verkoper heeft het materiaal rechtmatig verkregen, niet voortkomend uit verrichtingen die in strijd zijn met wettelijke regels, in het bijzonder criminele activiteiten of hiermee verband houdende verrichtingen. De verkoper beoogt met de verkoop van het materiaal evenmin een criminele handeling.
 • De verkoper garandeert dat de overdracht niet als gevolg heeft dat De Goudwaag handelt in strijd met het recht, zoals bijvoorbeeld het witwassen van geld.
 • Verkoper staat ervoor in dat de aangeboden edelmetalen echt zijn, en vrijwaart De Goudwaag van alle aanspraken en schaden die zich kunnen voordoen wanneer uit onderzoek door De Goudwaag blijkt dat de aangeboden edelmetalen niet de door verkoper aangegeven echtheid bezitten.

 

Artikel 4 – Taxatie

 1. Wanneer de verkoper goud ter verkoop of taxatie aanbiedt, zal de expert van De Goudwaag de waarde van zijn materialen bepalen. Het materiaal wordt hiertoe op een geijkte weegschaal gewogen. Het goud wordt getoetst met een speciaal toetswater, waarbij echtheid en het aantal karaat wordt vastgesteld. Vervolgens wordt op basis van de goudkoers de actuele waarde vastgesteld, en wordt aan de verkoper een prijs geboden.
 2. Wanneer de verkoper zijn materialen aan De Goudwaag ter taxatie aanbiedt, gaat deze er automatisch mee akkoord dat De Goudwaag ten behoeve van de taxatie bepaalde zuren op zijn edelmetalen mag aanbrengen.
 3. Soms is het noodzakelijke dat De Goudwaag de aangeboden edelmetalen blijvend beschadigt teneinde een goede taxatie uit te kunnen voeren. In dat geval zal verkoper daarover ter plaatse vooraf mondeling in kennis worden gesteld. Taxatie zal in dat geval pas worden uitgevoerd na voorafgaande mondelinge toestemming van verkoper.
 4. De Goudwaag kan voor de in lid 3 genoemde schade niet aansprakelijk worden gesteld in het geval de verkoper besluit zijn materiaal te behouden.
 5. Wanneer een aangeboden sieraad edelstenen bevat die de Goudwaag niet kan inkopen, en de verkoper deze wenst te behouden, kun De Goudwaag de edelstenen voor de verkoper los maken zodat hij deze weer mee kan nemen. De Goudwaag is niet aansprakelijk voor enige schade die hierbij ontstaat.

 

Artikel 5 – Aanvaarding van het bod en recht van annulering

 1. Op basis van de taxatie doet De Goudwaag de verkoper een bod. Wanneer de verkoper het bod aanvaardt, gaat De Goudwaag over tot betaling.
 2. Na aanvaarding van het bod is de overeenkomst definitief, en kan de koper geen materialen terugverlangen.
 3. Het recht op herroeping bestaat niet, omdat de bepaalde aankoopprijs afhankelijk is van koersschommelingen.
 4. De Goudwaag heeft het recht op ontbinding van de overeenkomst indien na afsluiting van de overeenkomst alsnog blijkt dat de door verkoper verkochte voorwerpen niet van edelmetaal bleken te zijn of een lager goudgehalte blijken te hebben dan bij aankoop gedacht.

 

Artikel 6 – Betaling

 1. Nadat De Goudwaag en verkoper overeen zijn gekomen dat het bod is aanvaard, zal De Goudwaag onmiddellijk overgaan tot betaling van het overeengekomen bedrag. Deze betaling geschiedt contant of per bank.
 2. Bij iedere betaling voortvloeiend uit de inkoop door De Goudwaag van verkoper worden de persoons- en transactiegegevens opgenomen in een inkoopregister. Dit inkoopregister zal worden overhandigd aan de daartoe bevoegde instanties indien deze dat op basis van een wettelijke bevoegdheid verlangen.
 3. Onjuistheden of onvolledigheden in de door de klant verstrekte betaalgegevens dienen onverwijld schriftelijk en duidelijk leesbaar ter kennis worden gesteld aan De Goudwaag. Betalingen aan een verkeerde natuurlijke persoon of rechtspersoon dienen eerst retour te komen bij De Goudwaag alvorens deze kan worden uitbetaald aan de juiste natuurlijke persoon of rechtspersoon.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding

 1. Partijen zijn jegens elkaar aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid in de nakoming van hun verplichtingen.
 2. In geen geval zal De Goudwaag jegens verkoper aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen derving van winst of geleden verlies, ook niet indien zulke schades voor De Goudwaag redelijkerwijs voorzienbaar waren. De beperking van aansprakelijkheid geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers, taxateurs en alle andere personen die door De Goudwaag voor de inkoop van edelmetalen worden gebruikt.
 3. Aansprakelijkheid van De Goudwaag is in alle gevallen beperkt tot de taxatiewaarde van de aangeboden edelmetalen.
 4. Verkoper vrijwaart De Goudwaag tegen alle aanspraken van derden.

 

Artikel 8 – Overmacht

 1. De Goudwaag is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. De Goudwaag doet van de overmacht situatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de verkoper.
 3. De Goudwaag is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die als gevolg van overmacht optreedt.

 

Artikel 9 – Wijziging algemene voorwaarden

De Goudwaag behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wanneer bepaalde bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijven de overige bepalingen of deel van een bepaling wel geldig.

 

Artikel 10 – Slotbepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van De Goudwaag. Een exemplaar van deze voorwaarden kan op aanvraag kosteloos worden toegezonden.
 2. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, en de rechtbank te ‘s-Gravenhage is bevoegd kennis te nemen van een eventueel geschil.
Scroll naar boven